SAS OOST-WEST DISTRIBUTIE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2020

EAST WEST Distribution (EWD) is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in de marketing van producten
keukens van over de hele wereld en meer in het bijzonder producten uit Zuidoost-Azië.

EWD is lid van de FEEF.

 

1. ALGEMENE PRINCIPES

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) stellen de contractuele voorwaarden vast die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan bij de vennootschap EAST WEST DISTRIBUTION (Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder, SIRET-nummer 39087709000048, Intracommunautaire btw FR28390877090, RCS de Versailles 390 en waarvan hoofdkantoor is gevestigd op 877 rue Pereire - 090 St Germain en Laye, Telefoon: 101 78100 01 30 90, E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.), hierna "EWD" genoemd, door een professional, hierna "Klant" genoemd.

Aangezien de algemene verkoopvoorwaarden naar de klant worden gestuurd op het moment dat de EWD-tarieven worden meegedeeld, impliceert elke bestelling van de klant zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden verwijzen naar het Wetboek van Koophandel in het bijzonder naar Artikelen 441 - 442 - 443 en prevaleren boven elk ander document en in het bijzonder op alle Algemene Aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door EWD. Elke tegengestelde voorwaarde waartegen de Klant zich verzet, zal daarom, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn jegens EWD, ongeacht wanneer deze onder haar aandacht is gebracht.

Het feit dat EWD op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, kan door de Klant niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door EWD om vervolgens van deze voorwaarden gebruik te maken.

Informatie over catalogi, brochures, mededelingen, wordt slechts ter indicatie gegeven; EWD kan verplicht zijn om deze op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen als gevolg van veranderende economische omstandigheden.

 

2. BESTELLINGEN

Bestellingen worden door de Klant naar EWD gestuurd, langs elektronische weg, per post, via EDI, per fax, rechtstreeks of via zijn vertegenwoordigers. De bestellingen van de klant moeten de artikelen (formuleringen en EAN-codes) en de gewenste hoeveelheden van de producten nauwkeurig omschrijven.

Bestellingen zijn pas definitief na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door EWD.

Elke wijziging en / of annulering van een bestelling kan alleen door EWD in aanmerking worden genomen, behalve in geval van overmacht, naar eigen goeddunken en alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het verzoek tot wijziging en / of annulering

  • wordt schriftelijk gedaan en in het bijzonder per fax of e-mail

  • bereikt EWD binnen 24 uur na acceptatie van de bestelling door EWD,

  • en dat na ontvangst van het wijzigingsverzoek

en / of annulering, wordt de bestelling niet verzendklaar gemaakt.

In het geval dat het annulerings- en / of wijzigingsverzoek van de Klant niet kan worden aanvaard door EWD, en / of in geval van niet-naleving van de hierboven beschreven procedure, verbindt de Klant zich ertoe het volledige bedrag van de oorspronkelijke bestelling te honoreren.

In geval van een abnormaal hoge bestelling in vergelijking met de eerder door de Klant bestelde volumes, behoudt EWD zich het recht voor om de levering geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering ervan te wijzigen, zonder enige vergoeding van haar kant.

Met deze mogelijke wijziging kan bij de berekening van het servicetarief geen rekening worden gehouden.

Het servicetarief kan niet door de klant worden opgelegd en moet in overeenstemming zijn met de specifieke kenmerken van de activiteiten van EWD.

Voor operaties met een “groot volume”, bijvoorbeeld het Chinese Nieuwjaar of het Maanfestival, moeten bestellingen minstens 10 weken vóór de daadwerkelijke data van de catalogus of de actie worden verzonden.

 

3. TRANSPORT - LEVERINGEN

3.1 Tenzij anders overeengekomen, met name in het geval van franco levering als bedoeld in artikel 7, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van afhaling van de producten door de vervoerder in het magazijn van EWD.

EWD verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om de bestelde producten beschikbaar te stellen of te leveren binnen een overeengekomen termijn die niet minder mag zijn dan minimum 5 werkdagen of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de aanvaarding van de bestelling. .

De levertijden worden echter alleen ter informatie gegeven.

Elke overschrijding van de beschikbaarheid en eventueel leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot annulering van de bestelling, noch tot betaling door het bedrijf EWD aan de betrokken Klant, van boetes en / of schadevergoeding, noch staat het de Klant toe om te weigeren de goederen.

Doordat EWD een deel van zijn voorraden betrekt uit Zuidoost-Azië, is de beschikbaarheid van goederen onderhevig aan de grillen van het zeevervoer.

Levertijden worden opgeschort in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 6 hiervan.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 hieronder, brengt de levering van de producten een risico-overdracht op de Klant met zich mee. Als zodanig moet de Klant in het bijzonder de risico's dragen die de verkochte producten kunnen lijden of veroorzaken, om welke reden dan ook, zelfs in geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of de handeling van een derde partij.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat wanneer de levering plaatsvindt op het moment van afhaling van de producten in het magazijn van EWD, de goederen reizen voor risico en risico van de ontvanger, ongeacht de transportvoorwaarden.

Wanneer EWD zich ertoe verbindt de bestelde producten te leveren, reizen de goederen op risico en risico van de afzender, ongeacht de vervoersvoorwaarden.

3.3 Bij ontvangst van de producten dient een transportbon ondertekend te worden door de Klant die de conformiteit en de staat van verpakking van de producten dient te verifiëren.

In geval van beschadiging of gedeeltelijk verlies van de producten, moet de klant bij ontvangst op de transportbon een voorbehoud maken en eventuele schade aan de levering aangeven.

De Klant moet deze voorbehouden aan de vervoerder meedelen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen drie dagen na ontvangst, in overeenstemming met artikel L.133-3 van het Wetboek van Koophandel, en EWD een kopie van deze brief sturen, evenals een kopie van de transportbon.

Onverminderd de afspraken die met de vervoerder moeten worden gemaakt, heeft de klant 48 uur na ontvangst van de producten om schriftelijk een voorbehoud of klacht in te dienen bij EWD, met vermelding van de datum en het ordernummer. Bij gebreke van uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerde voorbehouden binnen voormelde termijn, worden de geleverde producten geacht in kwantiteit en kwaliteit te beantwoorden aan de bestelling. Het is aan de klant om een ​​rechtvaardiging te geven, net zoals voor EWD elke faciliteit om over te gaan tot de observatie van deze defecten.

3.4 Vervallen producten kunnen niet worden geretourneerd door EWD, behalve met haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

In elk geval kan de Klant geen gebruik maken van een mogelijke overeenkomst over het terughalen van producten die vervallen zijn na het einde van zijn commerciële relatie met EWD.

 

4. OPSLAG - DLUO DDM

De producten die door EWD op de markt worden gebracht, moeten binnen worden opgeslagen, op een droge, koele plaats en beschermd tegen licht.

Conform de regelgeving hebben de producten die door EWD op de markt worden gebracht een optimale houdbaarheidsdatum (DLUO of DDM) waarna een geleidelijke kwaliteitsvermindering kan optreden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de producten die aan de consumenten worden aangeboden een DLUO of DDM hebben die nog niet is bereikt, met name door het voorraadbeheer volgens de regel van first in, first out (FIFO).

Bijgevolg kan het verstrijken of overschrijden van de DLUO of DDM als gevolg van een slecht voorraadbeheer door de Klant, evenals het niet naleven van de opslagvoorwaarden, de verantwoordelijkheid van EWD bij de consument en / of de Klant niet aangaan, noch aanleiding geven tot een retourneren van verlopen producten.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Er wordt overeengekomen dat de eigendom van de bestelde en geleverde goederen pas op de Klant wordt overgedragen na volledige betaling van de prijs en de accessoires en na volledige nakoming door de Klant van al zijn verplichtingen jegens EWD, en dit zelfstandig. risico's en de bewaring van de verkochte producten geschiedt onder de voorwaarden genoemd in artikel 3.

Betaling betekent de daadwerkelijke inning van het betalingsdocument.

In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn, wordt de verkoop automatisch beëindigd als het dit nodig acht aan EWD, die de teruggave van de producten kan vragen, onverminderd enige andere schadevergoeding.

Alle kosten van herstel en / of procedures zijn voor rekening van de Klant.

In geval van reorganisatie of gerechtelijke liquidatie van de Klant, worden de lopende bestellingen automatisch geannuleerd zonder dat opzegging nodig is als de producten nog niet geleverd zijn.

 

6. FORCE MAJEURE

EWD behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de met de Klant gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder schadevergoeding of schadevergoeding.

Evenzo kan EWD niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen, onvoorzienbaar en buiten hun wil om en die door deze laatsten, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, niet kunnen worden voorkomen, zullen als overmacht worden beschouwd. Worden uitdrukkelijk beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast de gebeurtenissen die gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden gehanteerd: het blokkeren van vervoermiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, de onderbreking van de telecommunicatienetwerken of het elektriciteitsnet, elke beslissing van een overheidsinstantie die een van de partijen zou verhinderen hun verplichtingen na te komen, gevallen van oorlog, stakingen, epidemieën, stilstand en ongelukken van machines, leveringsproblemen, gebrek aan grondstoffen in de fabrieken van de leverancier of in de industrieën waarvan het afhankelijk is.

 

7. PRIJS - PRIJS

7.1 De prijzen van EWD zijn in euro's, exclusief BTW per consumentenverkoopeenheid.

Ze zijn gratis van verzending en verpakking voor elke bestelling die wordt afgeleverd in Europees Frankrijk met een waarde gelijk aan of groter dan € 500 exclusief belasting of 35 pakketten, als de bestelling alleen noedels bevat, wordt de gratis bestelling verhoogd tot 50 pakketten, voor een enkele levering. op één plaats en voor één factuur.

Tenzij anders overeengekomen, is de prijs die van toepassing is op een bestelling de prijs bepaald door de EWD-tarieven die aan de Klant worden meegedeeld bij het sluiten van de commerciële raamovereenkomst of, bij gebreke van een raamovereenkomst, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

7.2 EWD behoudt zich het recht voor om op elk moment een nieuw tarief uit te vaardigen op basis van schommelingen in materiaalprijzen en wisselkoersen.

EWD behoudt zich het recht voor om in geval van een plotselinge stijging van de transportkosten die verband houden met een stijging van de brandstoffen, elke factuur door te berekenen, ook bij gratis levering de brandstoftoeslag die door de vervoerders wordt gefactureerd.

Er wordt aan herinnerd dat het de klant vrij staat zijn verkoopprijzen zelf te bepalen. EWD kan zich op geen enkele manier mengen in het prijsbeleid van klanten.

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 hierboven, wordt elke prijswijziging vooraf aan de Klant meegedeeld.

 

8. FACTURATIE - BETALINGEN

Voor elke levering en op het moment daarvan wordt een factuur opgemaakt.

Het btw-tarief is het tarief dat van toepassing is op de soorten producten die op de dag van facturering worden gefactureerd.

Betaling van facturen vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, met dien verstande dat op de factuur geen korting wordt verleend.

De facturen worden betaald per wissel of via overschrijving.

De betaling wordt geacht te zijn verricht op het moment dat het geld daadwerkelijk aan EWD wordt overgemaakt.

Handelsfacturen moeten binnen 48 uur worden geretourneerd. Elke laattijdige betaling brengt de toepassing van achterstallige rente met zich mee, evenals de terugbetaling van de kosten van het terugsturen van onbetaalde wissels.

Boetes voor te late betaling worden berekend door een tarief toe te passen dat gelijk is aan het rentetarief dat door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op haar herfinancieringstransactie, verhoogd met 10 punten, vanaf de eerste dag dat de deadline wordt overschreden. Het tarief dat van toepassing is tijdens het eerste semester van het betreffende jaar is het tarief dat van kracht is op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het tweede semester van het jaar in kwestie is dit het tarief dat van kracht is op 1 juli van het jaar in kwestie.

De door EWD verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook (factuur voor dienstverlening, enz.), Kunnen niet worden verrekend met facturen van EWD zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Bijgevolg kunnen ze niet worden afgetrokken van de betaling van deze facturen. Elke aftrek die niet vooraf is overeengekomen, vormt een betalingsincident.

Elke factuur die niet binnen drie weken na uitgifte schriftelijk is betwist, wordt geacht te zijn aanvaard en volledig opeisbaar te zijn op de vervaldag.

In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van slechts één van de overeengekomen termijnen, voor een van de leveringen, worden alle verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, onmiddellijk opeisbaar en zullen bestellingen worden opgeschort. voortgang tot volledige betaling van de prijs.

In geval van niet-tijdige betaling is EWD een forfaitaire terugvorderingsvergoeding van € 40 verschuldigd. Dit bedrag wordt naar boven bijgesteld als de gemaakte kosten hoger zijn.

In het geval van een betwiste invordering, moet de Klant EWD alle kosten vergoeden die zijn gemaakt door de invordering van de verschuldigde bedragen, inclusief de vergoedingen van ministeriële functionarissen.

Om de boekhoudkundige verwerking van de bedragen met betrekking tot de commerciële relaties tussen EWD en zijn klanten te vergemakkelijken, en om de contractperiode administratief en verantwoord af te sluiten, verbinden EWD en de klant zich ertoe dat alle bedragen met betrekking tot de overeenkomsten tussen de klant en EWD voor een kalenderjaar, uiterlijk binnen 24 maanden bij de wederpartij worden opgeëist.

 

9. VERTROUWELIJKHEID

Gedurende de hele duur van de commerciële relatie tussen EWD en de Klant en voor een onbeperkte periode na de beëindiging van deze commerciële relaties, verbindt de Klant zich ertoe om geen van de als vertrouwelijk beschouwde informatie, die als vertrouwelijk wordt beschouwd, niet gratis of in welke vorm dan ook aan derden bekend te maken. zal haar in het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn medegedeeld.

Er wordt uitdrukkelijk gespecificeerd dat de prijsinformatie en voorwaarden van EWD als vertrouwelijk worden beschouwd.

De Klant verbindt zich ertoe het personeel dat uit hoofde van hun taak op de hoogte wordt gebracht van de informatie die wordt uitgewisseld in het kader van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsook het personeel van andere rechtspersonen met wie ze nodig zouden zijn, op de hoogte te brengen. om te werken., van de vertrouwelijke aard van de meegedeelde informatie en om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een dergelijke openbaarmaking die voortvloeit uit zijn of haar handeling of de handeling van een of meer leden van deze personeelsleden.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Vanuit Brexit - effectieve exit uit de douane-unie (met of zonder overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk) - verbindt EWD zich ertoe om alle ingevoerde douanerechten, belastingen en andere bijdragen door te berekenen op de tariefproducten van oorsprong uit die zone.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

ALLE GESCHILLEN WAARVAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KUNNEN LEIDEN, MET BETREKKING TOT HUN GELDIGHEID, HUN INTERPRETATIE, HUN UITVOERING, HUN BEËINDIGING, HUN GEVOLGEN EN HUN FOLLOW-UP ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN DOOR HET FRANS RECHT EN ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN DOOR HET FRANS RECHT. wordt uitdrukkelijk toegerekend en dit, ook in geval van meerdere verweerders of beroep op borgstelling of andersluidende bepaling in de documenten van de medecontractant.

 

 

Als u meer informatie wilt over East West Distribution, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. We zullen zo snel mogelijk reageren.

 

Oost-west distributie

101 rue Pereire
78100 Saint-Germain-en-Laye

 

Tel: 01 30 90 11 73

Fax: 01 30 90 11 72

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Ons team

Benjamin legros

Directeur bedrijfsvoering

Eric Cros

verkoopleider

James bodin

Manager bedrijfsontwikkeling

Jean-Francois Chapron

Verkoopsmanager

Florence Doe mee met Lambert

Verantwoordelijke Marketing

Isabelle LeBodo

Administratief & Accountant Manager

Anita Malecot

Manager logistiek

 

 


 

 

Onze distributeur: East West Distribution

 

East West Distribution is opgericht door specialisten in de etnische keuken en importeert en distribueert sinds 1993 producten van over de hele wereld.

 

Geconfronteerd met de wens van consumenten om hun culinaire horizon te veranderen, biedt East West Distribution internationale producten aan en maakt het een erezaak om de beste producten te selecteren uit Azië, India, Japan, het Verenigd Koninkrijk of zelfs uit Italië, Spanje, Portugal en de Maghreb. .

East West Distribution importeert voor elke keuken een selectie authentieke en essentiële producten, van toonaangevende merken in hun land van herkomst, met Europese kwaliteitscriteria en tegen een eerlijke prijs.

 

Persoonlijke service per winkel

 

Al meer dan 25 jaar biedt East West Distribution advies op maat, afgestemd op elk van zijn klanten, afhankelijk van het geografische gebied, de klantenkring en de seizoensgebondenheid van de producten.

Door hun flexibiliteit en reactievermogen kunnen ze zich snel aanpassen aan de markt, zowel qua productaanbod als qua klant- en consumentenbehoeften.

Seizoensgebonden variaties in verkoop en etnische producten worden verwacht, waardoor winkels op de hoogte kunnen blijven van nieuwe producten en nieuwe trends.

Er wordt assistentie verleend aan elk van de winkels die worden bediend om het beste aanbod van keukens ter wereld te bepalen, om zo zijn verkoop te ontwikkelen en zijn klanten tevreden te stellen.

 

Een unieke en efficiënte kassaservicegondel

 

East West Distribution biedt zijn klanten een unieke en effectieve POS, aangepast aan hun behoeften: kakemonos, labelachtergronden, frontons, meubels. Alle schappenplannen zijn volledig aanpasbaar aan de behoeften van de klant en modulair volgens de vraag.

Dankzij hun partnerships heeft East West Distribution ook POS voor speciale operaties, specifiek voor bepaalde merken.

De installaties worden uitgevoerd door de verkoopteams van East West Distribution, geïntegreerd en erkend door winkels en klanten.

 

Sales Voorwaarden

 

East West Distribution selecteert, importeert en distribueert vlaggenschipproducten voor internationale markten in Frankrijk. Hier is de lijst met merken en producten die door East West Distribution zijn geïmporteerd:

 

Onze productcatalogi


 

 

De merken die worden gedistribueerd door East West Distribution


Subcategorieën

Ayam ™ Frankrijk Facebook Instagram YouTube frnlendeitptes